Wartość angażowania interesariuszy
Zrozumieć interesariuszy

Kodeks współpracy

 
 
 
Kodeks  oparty jest na normie Zaangażowania Interesariuszy AA1000 z 2011 opracowanej przez AccountAbility.
 
 
 
PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

1. Firma uznaje, że jej potencjał zarówno w kontekście ekonomicznym jak i społecznym zależy od jej zdolności tworzenia wartości z zaangażowania Interesariuszy.

2. Firma deklaruje zaadoptowanie podejścia strategicznego w zakresie zaangażowania Interesariuszy i zobowiązuje się do wdrożenia norm AA1000 AccountAbility w zakresie Włączania, Istotności, Odpowiadania.

3. Firma zobowiązuje się zintegrować  zaangażowanie Interesariuszy w organizacji oraz dostosować swoje zarządzanie organizacyjne, strategię biznesową oraz procesy podejmowania decyzji strategicznych tak aby  angażować zainteresowane strony w stosownych przypadkach.

4. Do budowania relacji z Interesariuszami  opartych na zaufaniu, spółka zapewni odpowiednią formę raportowania oraz przejrzystą komunikację na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym.

5. Firma dokonuje regularnych przeglądów swoich procesów, aby upewnić się czy zarządzanie kwestiami materialnymi jest stale adaptowane do zmieniających się warunków oraz poprawiane.

DEFINIOWANIE ZAKRESU >>

1. Dokładna analiza, jasno sprecyzowane cele oraz zakres tworzą podstawy procesu zaangażowania.

2. Firma identyfikuje i systematycznie rewiduje grupy Interesariuszy w odniesieniu do celów oraz zakresu zaangażowania.

3. Firma określa zakres zaangażowania koncentrując się na kwestiach materialnych organizacji i/lub jej Interesariuszy, oraz podejmuje wszelkie starania by pogłębić  wiedzę dotyczącą kwestii zaangażowania, aktualnego podejścia w zarządzaniu, zewnętrznych rozwiązań oraz praktyk innych firm.
 
REALIZACJA PROCESU ZAANGAŻOWANIA >>

1. Zaangażowanie Interesariuszy to otwarty proces dialogu i współpracy, tworzenia możliwości dla konstruktywnych dyskusji oraz dążenie do osiągnięcia wzajemnego zrozumienia.

2. Firma zobowiązuje się do wprowadzenia określonego, zorganizowanego procesu zaangażowania Interesariuszy w odpowiedzi na kwestie materialne, wpływy oraz możliwości.

3. Proces oparty jest na głębokim zrozumieniu Interesariuszy oraz kwestii materialnych.

4. Proces zostanie przeprowadzony w czterech etapach zgodnie z normą  Zaangażowania Interesariuszy AA1000 oraz w zgodzie z wewnętrznym modelem zarządzania.

5. Projektowanie procesu zaangażowania wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi, zasobów: wskaźników i celów, analizy ryzyka, wzmocnienia potencjału, monitorowania, procedur pomiarowych.

6. Firma analizuje wyniki zaangażowania, przygotowuje i wprowadza plan działania.

7. Firma regularnie dokonuje przeglądu i usprawnia proces zaangażowania.

8. Firma raportuje istotne informacje zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.
 
 
 
Dokument
do pobrania >>   
Patroni