Wartość angażowania interesariuszy
Odpowiedzialne NGOs

Biznes - NGO

 
Stowarzyszenia i fundacje coraz bardziej zdają sobie sprawę z potrzeby współpracy z sektorem prywatnym. Nadal jednak istnieją bariery w podjęciu współdziałania, które przysłaniają płynące z tych akcji korzyści.

NGO a współpraca z przedsiębiorstwami – stan obecny

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość i społeczeństwo w niej funkcjonujące kształtują konieczność współpracy tych dwóch środowisk. W odpowiedzi na te głosy, a także ze względu na własne potrzeby, trzeci sektor podejmuje takie działania. Przeprowadzone na skalę światową badania firmy Edelman wykazały, że mieszkańcy większości państw obdarzają sektor NGO większym zaufaniem niż obszar biznesu. Ułatwia to organizacjom pozarządowym zbliżenie się do środowiska biznesowego, które również zdaje sobie sprawę z istototy tego procesu.

Nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami zadeklarowało 62% polskich organizacji pozarządowych. Procentowo współpraca różni się od zasięgu działań danego NGO – od 86% przy działaniach międzynarodowych reprezentanta trzeciego sektora do jedynie 41% w przypadku organizacji działającej na rzecz najbliższego otoczenia. Tylko 10% organizacji zgłaszało regularną współpracę z firmami (źródło: Podstawowe fakty o organizacjach – raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor).

To większe organizacje działające na szeroką skalę częściej pozyskują partnerów biznesowych. Wpływają na to oczywiście kontakty w różnorodnych środowiskach, wynikające z bogatej palety akcji danego stowarzyszenia czy fundacji. O rozkwicie międzysektorowej kooperacji można mówić w przypadku Warszawy. Jednak również organizacje z małych miast nierzadko wchodzą w relacje z lokalnymi przedsiębiorstwami. Tendencja wzrostowa widoczna jest również na obszarach wiejskich. Kluczowa jest tutaj rola osobistych znajomości czy powiązań rodzinnych.

Nie bez znaczenia dla wzrostu kontaktów między dwoma sektorami jest kwestia finansowania organizacji. Obecnie dominującym źródłem są środki publiczne. Jednak w poszukiwaniu dodatkowego kapitału trzeci sektor zwraca się do środowiska biznesu. W 2006 roku 11% organizacji uznało biznes za najważniejszego partnera w osiągnięciu swoich celów statutowych (źródło: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor). Częstsze kontakty pomiędzy obydwoma sektorami nie spowodowały jednak zacieśnienia współpracy finansowej. Zarówno firmy, jak i organizacje wykazują pewną bierność w tej kwestii. Ze strony trzeciego sektora czynnikiem osłabiającym działania w tym kierunku jest nadal szerokie finansowanie działań z pieniędzy publicznych. W tym obszarze większą aktywnością wykazują się organizacje działające na szerszą skalę (międzynarodową, ogólnokrajową).

Pośród działań międzysektorowych wyróżniamy kilka modeli współpracy:
 
 
Źródło: Opracowane w oparciu o Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. Poradnik efektywnej współpracy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 
Bariery w podejmowaniu działania

Współdziałanie NGO z biznesem przyczynia się do wyraźnego wzmocnienia i rozwoju trzeciego sektora. Stowarzyszenia i fundacje często stawiają sobie same bariery do podjęcia współpracy. Ich źródłem są często nieuzasadnione obawy. Są to m.in.

• nieufność wobec środowiska biznesu i brak znajomości w jego obszarze
• stereotypowe myślenie o mechanizmach działania sektora prywatnego
• strach przed utratą dobrej opinii po wejściu we współpracę z firmą
• lęk przed otwarciem się na nowe wyzwania
• brak doświadczenia w takich działaniach
• niepewność tego, co sama organizacja może zaoferować partnerowi biznesowemu

Korzyści

Istotne jest, żeby organizacja pozarządowa nabrała pewności siebie i uzmysłowiła sobie ogromne profity, jakie płyną ze współpracy z sektorem NGO dla środowiska biznesu. Wśród korzyści, jakie mają do zaoferowania stowarzyszenia i fundacje, należy wymienić:
 
 
 
To przekonanie o byciu pełnowartościowym partnerem sektora biznesowego i przeanalizowanie swoich własnych potrzeb i oczekiwań przekładają się na regularną i wartościową współpracę. Świadoma swoich działań organizacja pozarządowa będzie w stanie iść na odpowiednie kompromisy, wzajemnie się inspirować, dzielić wiedzą i prowadzić projekty efektywnie wykorzystując oba zasoby: własne i partnera.

Patroni