Wartość angażowania interesariuszy
Perspektywa inwestorów

Model oceny RobecoSAM 
 
Wzrost zainteresowania interesariuszy odpowiedzialnymi działaniami firm jest coraz bardziej widoczny. Przede wszystkim to świadomi pracownicy i konsumenci oczekują od przedsiębiorców wdrażania standardów etycznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

W czasach dynamicznego rozwoju technologii, firmy nie działają w próżni. Sieć powiązań i interakcji firmy z otoczeniem ma realny wpływ na jej działalność biznesową i reputację. Podczas gdy przedsiębiorcy konkurują w budowaniu marki pracodawcy, negatywna informacja na temat firmy rozprzestrzeniająca się w internecie może poważnie jej zaszkodzić. Podobnie jak lawina krytycznych uwag po tragedii w Bangladeszu, postawiła firmę LPP w centrum zainteresowania społecznego w kontekście jej odpowiedzialności społecznej i standardów współpracy z dostawcami.
 
Wartość zaangażowania interesariuszy z perspektywy odpowiedzialnych inwestorów

Polityka firmy i jej działania w obszarze dialogu z interesariuszami mają także duże znaczenie dla odpowiedzialnych inwestorów. Trend ten znalazł swoje odzwierciedlenie w rozszerzonej analizie angażowania interesariuszy, zaimplementowanej w tegorocznej ocenie Corporate Sustainability Assessment (CSA) przez RobecoSAM.

Lokalne incydenty mogą szybko przybrać postać globalnych efektów. Z punktu widzenia odpowiedzialnych inwestorów, niesie to za sobą zwiększone ryzyko możliwych opóźnień i przestojów produkcyjnych, przekroczenia budżetu, zmniejszenia przychodów lub utratę reputacji, a w rezultacie pogorszenie kondycji finansowej firmy i spadek jej wartości w perspektywie długoterminowej.

Jednym z imperatywów skutecznego zaangażowania interesariuszy jest integracja ze strategią biznesową i strategicznymi procesami decyzyjnymi w organizacji. To właśnie sposób adaptacji przyjętych przez firmę założeń oraz efektywność działań związanych z angażowaniem interesariuszy w całej organizacji są podstawą nowego podejścia RobecoSAM (stakeholder engagement framework).

Zachęca to firmy do przyjęcia bardziej ustrukturyzowanych i kompleksowych działań w tym obszarze. Komunikowanie się i dialog z interesariuszami pozwala zidentyfikować i podjąć odpowiednie działania w odpowiedzi na potencjalne ryzyka i szanse, utrzymując tym samym społeczną licencję na działanie.

Dotychczas, w ramach analizy CSA, skupiano się na tym czy firmy posiadają politykę dotyczącą zaangażowania interesariuszy. W obecnej analizie ocenia się to w jaki sposób firmy faktycznie wdrażają przyjęte założenia, szczególnie na poziomie lokalnym przez podejmowanie konkretnych działań.
 
Model oceny strategii zaangażowania interesariuszy i jego struktura

Nowy model oceny angażowania interesariuszy składa się z trzech części: zarządzanie, implementacja, rewizja. Proces ten uzupełnia część zwana Media & Stakeholder Analysis (MSA), monitorująca zewnętrzne źródła informacji pod kątem negatywnych opinii o działaniach firmy w tym obszarze, jednocześnie weryfikujących zgodność założeń firmy z jej praktykami.

Główną cechą modelu jest ocena wysiłków firm w osiąganiu równowagi pomiędzy odgórnym wdrażaniem założeń a ich urzeczywistnianiem na poziomie lokalnym.
 
                                                Ramowy model oceny
 
 
    Żródło: RobecoSAM

Zarządzanie Implementacja Rewizja
polityka lub procedura, zapewnia wdrożenie strategii zaangażowania interesariuszy w sposób spójny w całej organizacji, dostarczając wytycznych dotyczących komunikacji, interakcji i zarządzania relacjami z lokalnymi interesariuszami
 
przypisanie właściciela do procesu zaangażowania interesariuszy,
wdrożenie mechanizmu odpowiedzialności i otwartości na przyjmowanie uwag krytycznych
sposób wdrażania strategii zaangażowania interesariuszy w praktycznym wymiarze na poziomie lokalnym
sposoby weryfikacji i mierzenia przeprowadzonych działań angażowania interesariuszy
wdrożone mechanizmy umożliwiające dzielenie się doświadczeniem w całej organizacji
 
Wartość zaangażowania interesariuszy z perspektywy sektorów

Zaangażowanie interesariuszy jest kryterium branżowym, co oznacza, że ma zastosowanie w przypadku sektorów posiadających znaczący wpływ na środowisko i społeczeństwo na poziomie lokalnym, co zwiększa ryzyko wystąpienia lokalnych incydentów. Do takich sektorów należą branże: wydobywcza, odzieżowa, sektor użyteczności publicznej.

Co ważne, kryterium dotyczy relacji z interesariuszami mającymi bezpośredni wpływ na działanie operacyjne firmy, takimi jak władze lokalne, media, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe. Relacje z pozostałymi, istotnymi z punktu widzenia firmy, grupami interesariuszy (inwestorzy, pracownicy, klienci, dostawcy) są poddawane ocenie na innych etapach analizy Corporate Sustainability Assessment.

Branże, dla których ocena kryterium zaangażowania interesariuszy ma najwyższą wartość* w stosunku do pozostałych kryteriów w wymiarze społecznym, zgodnie z Criteria Weightings per RobecoSAM GICS Industry:

1. Transportation and Transportation Infrastructure 
7. Life Sciences Tools & Services
2. Hotels, Resorts & Cruise Lines 8. Airlines
3. Textiles, Apparel & Luxury Goods 9. Diversified Consumer Services
4. Casinos & Gaming 10. Health Care Providers & Services
5. Containers & Packaging 11. Restaurants & Leisure Facilities
6. Paper & Forest Products  
*branże przedstawione wg wartości oceny od 10 do 6 %
 
Liderzy branżowi

  Żródło: RobecoSAM

Wstępne wyniki analizy pokazują, że branże bazujące na wykorzystaniu zasobów naturalnych osiągają najlepsze wyniki w ocenie wdrażania procedur i działań angażowania interesariuszy. Do tej grupy należy również sektor użyteczności publicznej, dostarczający niezbędne usługi dla społeczności lokalnych.
Dość nisko ocenione zostały natomiast firmy z innych branż, których działalność również wywiera wpływ na lokalne otocznie społeczne. Jak uzasadniają analitycy RobecoSAM, firmy nie traktują zaangażowania interesariuszy jako istotnego ze względu na prowadzenie działalności w relacjach B2B, przez co nie podlegają tak bardzo ocenie publicznej (Energy Equipment & Services, Transportation & Transportation Infrastructure). Podobnie jest w przypadku firm, które dużą część swoich działań zlecają dostawcom (Auto Components, Textiles, Apparel & Luxury Goods). Pojawia się tu jednak kwestia odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw.
Analiza dowodzi również tego, że wiodące w ocenie firmy są świadome tego, iż zaangażowanie interesariuszy jest procesem ciągłym. Powinien być on zintegrowany ze strategią biznesową i regularnie weryfikowany przez kadrę zarządzającą.  Dopiero takie działania stają się skuteczne i stanowią wartość dodaną, również w aspekcie finansowym.
 
Rekomendacje

W podsumowaniu analizy RobecoSAM prezentuje istotne wnioski z przeprowadzonej analizy, które mogą stanowić wykaz rekomendacji w zakresie wdrażania strategii zaangażowania interesariuszy. Wytyczne te powinny zostać dostosowane do specyfiki i wielkości firmy.
 
Zarządzanie                    Firma posiada politykę lub procedurę – zestaw wytycznych - dotyczący procesu zaangażowania interesariuszy
 
 
Strategia zaangażowania interesariuszy została wdrożona w całej organizacji
 
 
Stanowisko firmy w postaci polityki lub procedury dotyczącej zaangażowania interesariuszy jest publicznie dostępne
 
 
Zaangażowanie interesariuszy jest zintegrowane ze strategią firmy, kwestie dotyczące interesariuszy są regularnie przedstawiane zarządowi firmy
 
Implementacja  Firma identyfikuje i priorytetuje interesariuszy w procesie angażowania
 
 
Firma wykorzystuje narzędzia do tworzenia profili interesariuszy i mapowania interesariuszy, również na poziomie lokalnym
 
 
Firma stosuje mechanizmy motywacyjne, co zapewnia implementację przyjętej polityki w lokalnych działaniach
 
Rewizja             Firma stosuje narzędzia zarządzania do śledzenia, zarządzania i ewaluacji działań związanych z angażowaniem interesariuszy, z wykorzystaniem ilościowych i jakościowych wskaźników efektywności.
 
 
Pozytywne i negatywne doświadczenia z procesu zaangażowania interesariuszy są przekazywane w ramach firmy jako element edukacji i usprawniania procesu dialogu i współpracy z interesariuszami.
 
Do swojej analizy CSA, RobecoSAM zaprosił w 2014 roku 22 polskie firmy.
 
 
Zaangażowanie Interesariuszy dostarcza firmie narzędzi wspierających proces identyfikowania kluczowych kwestii zrównoważonego rozwoju - pomagając szeregować je pod względem ważności i rozwijać właściwe inicjatywy.
W istocie, dialog i angażowanie interesariuszy może pomóc firmie określić obszary wymagające usprawnień, gdzie należałoby zainwestować dostępne zasoby, a także otworzyć kanały komunikacji umożliwiające lepsze zrozumienie wpływu firmy w jej otoczeniu biznesowym.
 
Manjit Jus, analityk odpowiedzialny za Corporate Sustainability Assessment, RobecoSAM
 
 
Źródła i materiały:
 
 
 
 
Jest to firma specjalizująca się w inwestowaniu zgodnym z ideą zrównoważonego rozwoju, przeprowadza coroczną ocenę ESG (Corporate Sustainability Assessment) około 3000 największych spółek giełdowych. Rezultaty analizy i lista liderów branżowych publikowana jest w  „Roczniku Zrównoważonego Rozwoju”. RobecoSAM wraz z S&P Dow Jones Indices publikuje Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).
Patroni